Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 16/07/2019

08.07.2019 – 14.07.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Trwało wprowadzanie uwag Inżyniera do opracowań PW
  2. Przekazano Inżynierowi uzgodnienia PW z gestorami sieci – PGE, w zakresie przebudowy sieci średniego i niskiego napięcia
  3. Przekazano Inżynierowi doszczegółowienia PW: Tom IV/2 Przebudowa urządzeń melioracyjnych i rzek
  4. Przesłano Inżynierowi do akceptacji następujące, zaktualizowane rozwiązania projektowe ramp przechyłkowych wraz z komentarzem Projektanta: Dw 10L w km 0+000 – 0+245Pb w km 0+600, DD12L w km 0+050, Dw6L w km 0+270, DK63 w km 0+065, DD4L w km 1+432 – 1+602, DW1 w km 0+059, Obwodnica Stawisk w km 2+288
  5. Uzyskano od Zamawiającego akceptację rozwiązania projektowego proponowanego przez Wykonawcę, dotyczącego sposobu połączenia nawierzchni z betonu cementowego z nawierzchnią bitumiczną
  6. Przekazano Zamawiającemu do zatwierdzenia Skorygowany Projekt Stałej Organizacji Ruchu
  7. Przekazano Inżynierowi aktualizację Programu dla etapu prac projektowych wraz z Planem przerobów i płatności
  8. Przekazanie rewizji STWiORB do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 1 szt
  9. Przekazanie rewizji STWiORB do zaopiniowania przez Wydział Technologii Oddziału GDDKiA – 10 szt
  10. Trwały prace przygotowawcze na placu w miejscowości Karwowo – organizacja zaplecza Wykonawcy

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/