Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 25/05/2018

09.04.2018 – 15.04.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

1. Kontynuowano prace projektowe z tygodnia poprzedniego, inne prace projektowe w ramach Projektu budowlanego;
2. Przekazano Koncepcję MOP uwzgledniającej niezbędne korekty rozwiązań;
3. Przekazano poprawiony Plan Orientacyjny;
4. Przygotowywano materiały na ZOPI (konferencję uzgodnieniową);
5. Prowadzono prace nad projektem budowlanym obiektów inżynierskich wraz z koordynacją międzybranżową;
6. Obliczenia konstrukcji obiektów inżynierskich;
7. Prace edycyjne związane z przekazaniem PB obiektów inżynierskich do weryfikacji;
8. Kontynuowano prace projektowe w zakresie zieleni;
9. Wprowadzano uwagi po odbytym spotkaniu koordynacyjnym Projektant – Wykonawca w dn. 11.04.2018.;
10. Przygotowywano dokumentację techniczną Projektu Budowlanego z podziałem na tomy dotyczące: przełożeń sieci wodociągowej, melioracji,   kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych, opracowywanie rysunków oraz części opisowej;
11. Stała koordynacja branżowa;
12. Opracowywano materiały niezbędne do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
13. Trwały prace nad raportem oceny oddziaływania na środowisko
14. Wykonano analizę akustyczną na bazie prognozy ruchu po uwagach GDDKiA;
15. Weryfikowano ostatecznie rozwiązania projektowe
16. Generowano załączniki graficzne do raportu.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/