Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 14/03/2018

10.12.2018 – 16.12.2018

Prace wykonane w raportowanym okresie:

  1. Prace nad Projektami Wykonawczymi w zakresie wszystkich branż
  2. Przygotowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – uzgodnienia wewnętrzne opracowanych specyfikacji
  3. Przekazanie Wykonawcy do wewnętrznej weryfikacji kolejnych projektów wykonawczych zgodnie z Harmonogramem
  4. Analiza Projektu Wykonawczego branży drogowej – przygotowanie zestawień, przedmiarowanie, prace nad Opisem Technicznym
  5. Aktualizacje oraz uszczegóławianie modelu drogi. Korekty modelu niezbędne dla przygotowania zestawów poprzeczek
  6. Prace nad PW obiektów WS-26, WS-7,PZDd-1
  7. Przekazanie przez Projektanta do weryfikacji Wykonawcy PW Budynku toalet na MOP
  8. Wpłynęło (14.12.2018) wezwanie z Wód Polskich do uzupełnienia operatu wodnoprawnego na usługi wodne – trwa przygotowywanie odpowiedzi przez Projektanta

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/