Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 14/03/2018

12.02.2018 – 18.02.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

• Pracami projektowymi z tygodnia poprzedniego oraz innymi pracami projektowymi w ramach Projektu Budowlanego;

• Koncepcją programowo – przestrzenną dla docelowego rozwiązania MOP rodzaju II i III, którą przekazano Zamawiającemu;

• Analizą uwag Zamawiającego dotyczącą przekazanego Projektu Budowlanego (PZT) w zakresie zawierającym robocze linie granic pasów drogowych – linie przyszłych podziałów nieruchomości (w liniach rozgraniczających);

• Analizą uwag Inżyniera Kontraktu dot. przekazanych rozwiązań – Analiza oraz korekta rozwiązań;

• Korektami sytuacyjno – wysokościowymi spowodowanymi stanowiskiem Inwestora, który nie dopuścił do stosowania przedstawionych przez Wykonawcę przyczółków;

• Analizą ekonomiczną rozwiązań projektowych oraz sytuacyjną w kontekście formalnych wymagań Decyzji Środowiskowej dla stosowania niezależnego systemu zrzutu wody (oddzielne zbiorniki dla dróg różnych kategorii);

• Projektem budowlanym obiektów inżynierskich. Opracowywanie i uszczegółowianie rozwiązań obiektów inżynierskich wraz z koordynacją międzybranżową – pod względem sytuacyjnym i wysokościowym z branżą drogową, pod względem kolizji z pozostałymi branżami;

• Aktualizacją rozwiązań wiaduktów nad S61 (zmiana podpór skrajnych);

• Opracowaniem materiałów o obiektach inżynierskich (przekrojów normalnych typowych) do oceny rozwiązań BRD;

• Systemem odwodnienia trasy głównej i pozostałych dróg dojazdowych. Analiza i określenie miejsc lokalizacji zbiorników ze wskazaniem, gdzie można zastosować system oddzielnych zbiorników oraz miejsc, gdzie z przyczyn technicznych i ekonomicznych wskazane jest zastosowanie wspólnego zbiornika retencyjnego dla różnych dróg;

• Analizą otrzymanych warunków od gestora sieci oraz przygotowanie opinii;

• Aktualizacją Analizy i prognozy ruchu.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/