Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 23/03/2018

12.03.2018 – 18.03.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektem Budowlanym. Kontynuowane były  prace projektowe z miesiąca poprzedniego: prace projektowe związane z opracowaniem Projektu Budowlanego (PZT) zawierającego robocze linie granic pasów drogowych – linie przyszłych podziałów nieruchomości ( w liniach rozgraniczających), korekty rysunku orientacji, analiza nawierzchni rozbieranych;
 • Przekazaniem Koncepcji MOP uwzględniającej uwagi Zamawiającego;
 • Modelem 3D rozwiązań projektowych;
 • Planem Działań Ratowniczych – prace związane z przygotowaniem rysunku Orientacji;
 • Kontynuacją prac projektowych z tygodnia poprzedniego, oraz innymi pracami projektowymi w ramach Projektu Budowlanego;
 • Projektem budowlanym obiektów inżynierskich, przekazanie do weryfikacji Wykonawcy obiektów PZŁ-15 i P-1;
 • Opracowywaniem i uszczegóławianiem rozwiązań obiektów inżynierskich wraz z koordynacją międzybranżową – pod względem  sytuacyjnym i wysokościowym z branżą drogową, pod względem kolizji z pozostałymi branżami;
 • Opracowywaniem wstępnych materiałów o obiektach inżynierskich pełniących funkcję środowiskowe do ponownego raportu;
 • Analizą i wprowadzaniem zmian do opracowania „Program uzupełniających badań geotechnicznych” po otrzymaniu uwag Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu;
 • Systemem odwodnienia trasy głównej i pozostałych dróg dojazdowych, wprowadzanie uwag otrzymanych od Zamawiającego, aktualizacja PZT;
 • Modelowaniem zbiorników retencyjnych  w celu określenia poprawnych granic projektowych;
 • Analizą istniejącego systemu odwodnienia obwodnicy Stawisk w połączeniu z nowoprojektowanym systemem. Określenie ilości i lokalizacji zbiorników retencyjnych;
 • Wykonaniem korekt tras przekładanych sieci wodociągowych, dopasowywanie się do granic projektowych oraz koordynacja z innymi branżami np. elektryczną;
 • Złożeniem opracowania „ANALIZA ZASADNOŚCI WPROWADZENIA NIEZALEŻNEGO SYSTEMU ODWODNIENIA” dotyczącego zbiorników, których projektowanie i wykonanie z przyczyn technicznych i ekonomicznych jest nieuzasadnione. Oczekiwanie na akceptację przedstawionych rozwiązań przez Inżyniera Kontraktu;
 • Stałą koordynacją branżową;
 • Przygotowaniem materiałów do Planu Działań Ratowniczych w zakresie branży sanitarnej. Określone zostały lokalizacje zbiorników z funkcją ppoż. oraz podano miejsca występowania istniejących i projektowanych hydrantów przeciwpożarowych;
 • Kontynuacją prac nad tekstem raportu o oddziaływaniu na środowisko;
 • Analizą zagospodarowania przejść dla zwierząt;
 • Wygrodzeniami dla płazów;
 • Identyfikacją kolizji archeologicznych.

 

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/