Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 22/01/2019

14.01.2019 – 20.01.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie

  1. Kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi w zakresie wszystkich branż
  2. Dalsza analiza uwag Inżyniera Kontraktu do przekazanych Projektów Wykonawczych, przygotowywanie wyjaśnień, wprowadzanie korekt i uzupełnień
  3. Przekazano do weryfikacji Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy dla Budynku toalet na MOP
  4. Przekazano do weryfikacji Inżyniera Kontraktu Projekt Wykonawczy wiadukt WS-7L i WS7-P oraz most PZDd-1L
  5. Przekazano do przeglądu i akceptacji Inżyniera Kontraktu kolejnych STWiORB (rev. 00 – 5szt) oraz poprawionych STWiORB (rev.01 – 6szt.) do akceptacji Inżyniera
  6. Dalsze prace nad przygotowywaniem nie przekazanych dotąd specyfikacji technicznych, ich wewnętrzna weryfikacja oraz analiza uwag, uzupełnienie i przygotowywanie rewizji kolejnych STWiORB do wysłania do akceptacji Inżyniera
  7.  Analiza Projektanta uwag Wykonawcy do przekazanych przedmiarów a następnie przekazanie Wykonawcy skorygowanych przedmiarów
  8. Udział przedstawicieli Projektanta i Wykonawcy w spotkaniu dotyczącym Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem w dn. 16.01.2019r.
  9. Monitorowanie postepowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego poprzez kontakt z Urzędem Wody Polskie

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/