Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 25/05/2018

14.05.2018 – 20.05.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

1. Analiza uwag dotyczących przekazanych materiałów: PZT, MOP, cześć drogowa, obiekty inżynierskie, projekty branżowe oraz przygotowanie wyjaśnień,
2. Odbyto spotkanie z Projektantem i Inżynierem w celu omówienia uwag oraz wyjaśnień do PB z dn. 16.04.2018,
3. Korekta PB z uwzględnieniem omówionych uwag, wprowadzanie korekt graficznych oraz uzupełnianie opracowań o brakujące elementy,
4. Uszczegóławianie materiałów na posiedzenie ZOPI (konferencję uzgodnieniową),
5. Opracowanie materiałów o obiektach inżynierskich do OW
6. Bieżąca koordynacja międzybranżowa,
7. Analiza uwag dot. PSOR – wprowadzanie niezbędnych korekt,
8. Przygotowywanie odniesienia się do uwag Zamawiającego zgłoszonych do KSZR oraz korekta opracowania,
9. Wprowadzanie zmian w zakresie raportu, wynikających z otrzymanych uwag,
10. Prace nad materiałami do wniosku o pozwolenie wodnoprawne,
11. Kontynuacja prac nad mapami z projektem podziału, dalsza analiza materiałów z PODGiK, tworzenie zestawień działek do przejęcia i wykupu,
12. Kontynuacja prac terenowych związane z wykonywaniem wierceń geologicznych,
13. Przygotowywanie pełnej wersji Prognozy Ruchu, po otrzymaniu pisma Departamentu Studiów z dn. 10.05.2018 (dostarczone 15.05.2018) akceptującego wielkości prognoz ruchu.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/