Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 23/10/2018

15.10.2018 – 21.10.2018

Prace wykonywane w raportowanym okresie:

  1. Opracowywanie Projektu Wykonawczego z uwzględnieniem uwag Inżyniera do przekazanych arkuszy Projektu Wykonawczego dotyczącymi branży drogowej i sanitarnej
  2. Przekazanie stanowiska Projektanta dotyczącego uwag Zamawiającego do PSOR zawartych w Klauzuli Rozpatrzenia Projektu Organizacji. Przekazanie poprawionej i uzupełnionej zgodnie z tym stanowiskiem wersji PSOR w wersji elektronicznej do weryfikacji
  3. Przekazanie do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M.00.00.00
  4. Prace projektowe polegające na przygotowaniu materiałów zmieniających obiekty PZGd-9 oraz PZGd-20. Dostosowanie szerokości przejść górnych PZGd-9 i PZGd-20. Opracowywano rysunki zamienne do Wniosku o ZRID oraz Raport
  5. Wprowadzanie zmian projektowych w PW w związku z Poleceniem Zmiany nr 1
  6. Prace nad PW branży mostowej. Opracowanie przykładowych obiektów PW (WS-12 i WD-18)
  7. Przekazano odpowiedzi do uwag Inżyniera oraz Kierownika Projektu do Planu Działań Ratowniczych oraz przekazano do zatwierdzenia jego poprawianą wersję
  8.  Uzyskano pozytywna opinii e Weryfikatora IK dla schematu zasilania S61 MOP Górki Wschód i Górki Zachód
  9. Przygotowywanie przedmiarów robót

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/