Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
wtorek 03/04/2018

19.03.2018 – 25.03.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • Przygotował i przekazał PZT w zakresie zawierającym robocze linie granic pasów drogowych – linie przyszłych podziałów nieruchomości (w liniach rozgraniczających) – PZT zawiera dotychczas wypracowane rozwiązania w zakresie drogowym oraz branżowym, linie rozgraniczające, ograniczenia w użytkowaniu, ogrodzenia trasy głównej, sposób odwodnienia z uwzględnieniem dotychczasowych ustaleń, lokalizację zbiorników;
 • Przygotował i przekazał Materiały na BRD: Plan orientacyjny, PZT, Plan sytuacyjny organizacji ruchu, profile podłużne trasy głównej oraz przejazdów poprzecznych, przekroje normalne, przekroje ruchowe, analizy przejezdności oraz widoczności, obliczenia oraz graficzną interpretację równomierności oświetlenia;
 • Pracował nad pracami projektowymi w ramach projektu MOP: analiza otrzymanych uwag, korekty geometrii, przygotowanie elementów modelu 3d, przygotowanie obliczeń ilości miejsc postojowych;
 • Prowadził prace projektowe w ramach opracowania PDR;
 • Prowadził prace projektowe w ramach przygotowania modelu 3d drogi w zakresie: osi 3d oraz powierzchni projektowanego terenu;
 • Kontynuował prace projektowe z tygodnia poprzedniego, inne prace projektowe w ramach Projektu Budowlanego;
 • Pracował nad projektem budowlanym obiektów inżynierskich oraz przekazał do weryfikacji Wykonawcy obiektów WD-2, WS-7, PZŁ-14, WD-21, P-2;
 • Opracowywał i uszczegóławiał rozwiązania obiektów inżynierskich wraz z koordynacją międzybranżową – pod względem sytuacyjnym i wysokościowym z branżą drogową, pod względem kolizji z pozostałymi branżami;
 • Wystąpił do Inspekcji Transportu Drogowego z prośbą o uzgodnienie zatoki do kontroli pojazdów na MOP-ach;
 • Wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z prośbą o uzgodnienie przebiegu dróg leśnych w rejonie obiektu PZGd-20;
 • Przygotowywał stanowisko Projektanta o zabezpieczeniu przed przedostaniem się zanieczyszczeń z pasa dzielącego do środowiska, a także odpowiedzi na pismo Inżyniera Kontraktu z dnia 12.03.2018r;
 • Uzupełnił i przekazał ponownie mapę sytuacyjno – wysokościową;
 • Kontynuował prace nad systemem odwodnienia trasy głównej i pozostałych dróg dojazdowych;
 • Weryfikował i przygotował do przekazania Koncepcję SZR;
 • Analizował lokalizację zabytkowego założenia parkowego w Kisielnicy.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/