Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
piątek 25/05/2018

23.04.2018 – 29.04.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

1. Kontynuacja prac projektowych z tygodnia poprzedniego, niezbędne korekty w dotychczasowych opracowaniach, inne prace projektowe w ramach Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego:
2. Opracowanie oraz przekazanie materiałów niezbędnych do uzgodnienia rozwiązań na granicach/stykach inwestycji;
3. Dalsze prace nad Planem Działań Ratowniczych;
4. Prace kameralne związane z ustalaniem granic pasa drogowego, opracowanie materiałów do przygotowania decyzji ZRID;
5. Opracowanie oraz przekazanie uzupełniających materiałów niezbędnych do uzyskania pozytywnej opinii Lasów Państwowych do projektowanych rozwiązań;
6. Analiza otrzymywanych opinii dot. PSOR.;
7. Uszczegóławianie projektu budowlanego obiektów inżynierskich;
8. Analiza wariantów budowy ustrojów nośnych obiektów z belek prefabrykowanych
9. Prace nad materiałami do wniosku o pozwolenie wodnoprawne;
10. Przygotowywanie wykazu planowanych do wykonania operatów wodnoprawnych
z podziałem na tryb postepowania: pozwolenie lub zgłoszenie;
11. Stała koordynacja branżowa;
12. Kontynuacja prac nad mapami podziałowymi – Analiza materiałów z PODGiK pod względem ich przydatności;
13. Trwały prace terenowe związane z wykonywaniem wierceń geologicznych.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/