Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >
środa 14/03/2018

26.02.2018 – 01.03.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

• Kontynuacją prac projektowych z tygodnia poprzedniego oraz innymi pracami projektowymi w ramach Projektu Budowlanego;

• Opracowaniem Projektu Budowlanego (PZT) zawierającego robocze linie granic pasów drogowych – linie przyszłych podziałów nieruchomości.
Naniesione zostały również korekty sytuacyjno – wysokościowe;

• Projektem budowlanym obiektów inżynierskich. Przekazane zostały do weryfikacji Inżyniera obiekty WS-6 i MS-3;

• Opracowaniem i uszczegółowianiem rozwiązań obiektów inżynierskich wraz z koordynacją międzybranżową – pod względem sytuacyjnym i wysokościowym z branżą drogową, pod względem kolizji z pozostałymi branżami;

• Aktualizacją rozwiązań wiaduktowych – wprowadzone zostały zmiany podpór skrajnych;

• Systemem odwodnienia trasy głównej i pozostałych dróg dojazdowych;

• Wytyczaniem tras i określeniem spadków regularnych cieków: Dopływ z Kisielnicy oraz rów R-A-3;

• Zidentyfikowaniem miejsc kolizji istniejącej sieci wodociągowej z projektowaną trasą.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/