Aktualności

piątek 14/01/2022

Rada Budowy nr 50.

Czytaj dalej >

Zakres robót

Wybudowanie odcinka Kolno-Stawiski drogi ekspresowej S-61 – zakres robót

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych pozwalających na budowę drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła „Kolno” (z węzłem) do węzła „Stawiski” (bez węzła) wraz
z budową odcinka drogi krajowej nr 63 wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą, z podziałem na odcinki:

 1. budowę drogi ekspresowej o przekroju 2×2 na odcinku (pikietaż wg.PFU od 0-413) od km 0+000 (granica między działką 365/3 obręb Kisielnica a działkami: 28/5 obręb Murawy, 370, 371, 372 obręb Kisielnica gmina Piątnica) – co odpowiada km 12+937 sąsiedniego odcinka (Łomża Zachód-Kolno), do km 13+032 co odpowiada km 175+197 obwodnicy Stawisk (wg. PFU 175+197) o nawierzchni z betonu cementowego i łącznej długości L=13,032 km,
 2. budowę dodatkowej jezdni (lewej) na obwodnicy Stawisk na parametrach jezdni ekspresowej na odcinku od km 0+000 (pikietaż istniejący wg. PFU 175+197 do km 178+596) do km 3+395.36 o nawierzchni z betonu cementowego i łącznej długości ok. L= 3,395 km – z wyłączeniem węzła „Stawiski”,
 3. przebudowę istniejącejjezdni (docelowo prawej) na obwodnicy Stawisk do przekroju jezdni ekspresowej na odcinku od km 0+000 (pikietaż istniejący 175+197) do km 0+472.01 (pikietaż istniejący 175+669) o nawierzchni z betonu asfaltowego i łącznej długości ok L= 0,472 km wraz z likwidacją skrzyżowania SK1,
 4. przebudowę istniejącejjezdni (docelowo prawej) na obwodnicy Stawisk do przekroju jezdni ekspresowej na odcinku od km 0+472.01 (pikietaż istniejący wg PFU 175+669) do km 3+061.00 (pikietaż istniejący 178+258) o nawierzchni z betonu asfaltowego i łącznej długości L=2,589 km – z wyłączeniem węzła „Stawiski” (poprzez poszerzenie opaski zewnętrznej z 0,75 m do szerokości pasa awaryjnego 2,5 m) wraz z dowiązaniem do istniejącego pasa awaryjnego na obwodnicy Stawisk,
 5. budowę przełożenia odcinka drogi krajowej Nr 63 klasy GP o nawierzchni
  z betonu asfaltowego od km (pikietaż roboczy) 0+000 do km 1+728.09 i dalej od km 0+000 do km 0+344.04 i łącznej długości ok L= 2,072 km,
 6. przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1903B klasy Z w dwóch odcinkach CZI od km 0+000 do km 0+210.62 i CZII od km 0+000 do km 0+767.04 o nawierzchni z betonu asfaltowego i łącznej długości około 0,978 km
 7. uzyskanie decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S-61, DK63, DP1903B oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S-61, drogi krajowej Nr 63, drogi powiatowej nr 1903B na w/w odcinkach.
 8. wjazdy awaryjne na drogę ekspresową dla potrzeb służb ratownictwa, Straży Pożarnej
  i Policji. Wjazdy będą dostępne tylko dla odpowiednich służb. Wjazd należy wykonać
  z zachowaniem parametrów technicznych drogi obsługującej przyległy teren i o szerokości jezdni 5 m. W miarę możliwości zjazdy awaryjne powinny być stosowane na odcinkach bez barier ochronnych. W przypadku lokalizacji zjazdów awaryjnych w ciągu barier ochronnych należy stosować zasady jak przy barierach rozbieralnych w pasie dzielącym,
 9. przejazdy awaryjne w odstępach średnio 3 – 4 km (maksymalnie do 4 km). Przejazd awaryjny jest to ułożona w pasie dzielącym nawierzchnia z rozbieralną barierą
  (o konstrukcji umożliwiającej łatwy i szybki demontaż umożliwiający bezpieczny przejazd, w szczególności służbom ratowniczym),
 10. obiekty inżynierskie:
 • WS-26, kilometraż 0+116,39,[kilometraż zgodnie z PFU 0-296,62 (13+053,38 – zad. 4)],
 • WD-2, kilometraż 0+972,54,[kilometraż zgodnie z PFU 0+559,54],
 • MS/PZDsz-3L i MS/PZDaz-3P, kilometraż 1+319,94,[kilometraż zgodnie z PFU 0+937,54],
 • WD-4, kilometraż 1+743,42,[kilometraż zgodnie z PFU 1+330,42],
 • WS-6L i WS-6P, kilometraż 2+400,89,[kilometraż zgodnie z PFU 2+023,20],
 • WS-7L i WS-7P, kilometraż 4+034,96,[kilometraż zgodnie z PFU 3+599,85],
 • PZDs-8L i PZDs-8P, kilometraż 4+541,35,[kilometraż zgodnie z PFU 4+137,00],
 • WS-8a, kilometraż 5+293,00,[kilometraż zgodnie z PFU 4+900,00],
 • PZDd-9, kilometraż 5+680,22,[kilometraż zgodnie z PFU 5+137,84],
 • WS-10L i WS-10P, kilometraż 6+427,95,[kilometraż zgodnie z PFU 6+019,74],
 • WS-12L i WS-12P, kilometraż 8+530,07,[kilometraż zgodnie z PFU 8+096,04],
 • WS-18, kilometraż 9+887,41,[kilometraż zgodnie z PFU 9+436,35],
 • PZGd-20, kilometraż 12+025,00,[kilometraż zgodnie z PFU 11+613,70],
 • WD-21, kilometraż 12+665,20,[kilometraż zgodnie z PFU 12+253,39],
 • MD/PZDzs-1, kilometraż 1+625,10 (kilometraż DK 63),[kilometraż zgodnie z PFU 1+973,84 (kilometraż DK 63)],
 • PZDd-1L, kilometraż 0+530,32 (kilometraż O/Stawisk),[kilometraż zgodnie z PFU 157+741,88 (kilometraż O/Stawisk)].
 • PZŁ-14, kilometraż 8+821.84, [kilometraż zgodnie z PFU 65+170]
 • PZŁ-15, kilometraż 8+871,84, [kilometraż zgodnie z PFU 65+523]
 • P-1, kilometraż 1+651,45, [kilometraż zgodnie z PFU 175+850]
 • P-2, kilometraż 1+616.28, [kilometraż zgodnie z PFU 176+817]
 • P-3, kilometraż 2+223.65, [kilometraż zgodnie z PFU 177+426]
 • P-4, kilometraż 2+376.80, [kilometraż zgodnie z PFU 177+579]
 • P-5, kilometraż 3+053.54, [kilometraż zgodnie z PFU 178+254]

Objaśnienia oznaczeń:

WS – wiadukt drogi ekspresowej

WD – wiadukt drogowy

MS – most drogi ekspresowej

PZGd– przejście górne dla dużych zwierząt

PZDd– przejście dolne dla dużych zwierząt

PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt

PZDsz – przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt

P – przepust

 • przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu oraz przyłączeniaistniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu do istniejącej sieci projektowanych MOP.

W ramach inwestycji projektuje się docelowe rozwiązania MOP rodzaju II i III (MOP II „Górki Zachód” km 3+850, MOP III „Górki Wschód” km 3+450). W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano oraz wykona się roboty ziemne, odwodnienie oraz zasilanie w media, jak dla MOP typu docelowego. Pozostałe elementy MOP zostaną wykonane jak dla MOP rodzaju I.

Na każdym MOP rodzaju I zaprojektowano oraz planuje się wykonać:

 • budynek sanitariatu, zgodnie z typowym projektem architektoniczno-budowlanym,
 • jezdnie manewrowe i miejsca postojowe,
 • zadaszone miejsca piknikowe wraz z elementami służącymi do wypoczynku,
 • miejsce zabaw dla dzieci,
 • punkty czerpania wody pitnej,
 • hydranty dla potrzeb Straży Pożarnej,
 • kontenery na odpady,
 • 3 zestawy śmietników pozwalających na segregację odpadów, rozmieszczone w każdej ze stref oraz przy toalecie,
 • stację transformatorową,
 • zbiornik przeciwpożarowy (ppoż.),
 • zbiornik na substancje niebezpieczne,
 • stanowisko dla zrzutu ścieków z autokarów,
 • miejsca kontroli pojazdów,
 • telewizję przemysłową,
 • elementy małej architektury,
 • oczyszczalnię ścieków sanitarnych,
 • instalację elektryczną odbiorczą na całym obszarze MOP rodzaju I,
 • oświetlenie terenu MOP rodzaju I.

Zagospodarowanie MOP wykonano zgodnie z opisanym wyżej standardem dla MOP rodzaju I z uwzględnieniem rezerwy terenu pod rozbudowę o elementy zagospodarowania właściwe dla docelowego rodzaju MOP. Na terenie każdego z MOP projektuje się punkt do kontroli samochodów ciężarowych z możliwością montażu wagi oraz miejscem na przeładunek i stanowiskiem postojowym dla pojazdu kontrolującego.

 1. montaż ekranów akustycznych, pochłaniających hałas z przejeżdżających pojazdów,
 2. niezbędne nasadzenia zieleni uwzględniające uwarunkowania siedliskowe, architektury krajobrazu oraz ochronę zabytków.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, z siedzibą: ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

http://www.strabag.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania2

http://www.tpf.com.pl/